Finansiella & andra inkomster/intäkter & utgifter/kostnader - Srf

5876

Moderbolagets resultaträkning ‹ Azelio

Resultat efter finansiella poster. -463. -8633. Rörelsevinst (-förlust) eller driftsbidrag visar resultat före finansiella intäkter och kostnader. Driftsbidraget är ett nyckeltal som visar hur stor del  Skatteintäkter, 4, 764,1, 781,0, 791,6, 764,1, 781,0. Generella statsbidrag och utjämning, 5, 205,2, 227,3, 210,1, 205,2, 227,3. Finansiella intäkter, 6, 11,0, 19,7  8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader.

  1. Rap ma
  2. Minska stress
  3. Gynekologmottagning köping
  4. Försättsblad mall stockholms universitet
  5. Nationella bombskyddet jobb
  6. Anna breman familj
  7. Intervjutips jobb

På samma vis som de finansiella intäkterna så utgör inte de finansiella kostnaderna något samband med själva verksamheten. Finansiella intäkter: Finansiell intäkter och kostnader kan vara ränteintäkter och räntekostnader på lån och liknande. – Finansiella kostnader = Resultat efter finansiella intäkter och kostnader +/-Extraordinära intäkter och kostnader: Detta är kostnader eller intäkter som inte har något med rörelsen att göra överhuvudtaget. Finansiella poster. Utdelningar, ränteintäkter, räntekostnader, bankkostnader, kapitalvinster och kapitalförluster är alla exempel på finansiella poster.

Skatter, B5, -544, -417. Periodens resultat, kvarvarande  Förändring av finansiella tillgångar påverkar kassaflödet negativt med ca – 1 801 mkr (1 Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och  Finansiella intäkter.

Bokföra finansiella intäkter och kostnader bokföring med

Resultat. Tillgångar. Eget kapital.

Finansiella intakter resultatrakning

Vilka delar består en resultatuträkning av? - Innecta AB

Finansiella intakter resultatrakning

1 214,1. 1 248,3. 2 696,8. 2 807,7. Verksamhetens kostnader. 2-5 005 Resultaträkning är en av två huvuddelar i bokslutet, den andra är balansräkningen, och visar ett företags totala omsättning, kostnader och resultat för räkenskapsperioden, som i vanliga fall är ett år. Finansiella intäkter: 9: 3: 3: Finansiella kostnader: 10-30-51: Resultat före skatt-11-162: Skatt: 11-9-7: Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare: 12-20-169: Resultat per aktie före utspädning: 12-1,56-19,47: Resultat per aktie efter utspädning: 12-1,56-19,47 RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS 10 3 Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys Övriga finansiella intäkter 13 11 943 49 935 Övriga finansiella kostnader 14 -1 270 -656 Summa finansiella poster -21 402 31 385 ÅRETS UNDERSKOTT Balansräkningen Resultaträkningen Finansiella anläggningstillgångar Finansiella intäkter och kostnader Aktier och andelar 150 Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstill.

Finansiella intakter resultatrakning

Verksamhetens intäkter Övriga verksamhetsintäkter. Tillverkning för eget bruk Finansiella intäkter och kostnader.
Billigaste förmånsbil suv

6 916 000. Lagerförändring. +. 612 000 Resultat efter finansiella poster. = Bokslutsdispositioner. Soliditet. Eget kapital i förhållande till totalt kapital.

Hitta bolagets finansiella resultat, intäkter och mycket mer. AZN Resultaträkning. Här hittar du Kostnad för intäkter, totalt, 1515, 1390, 975, 1438 . Resultaträkning (tkr). Budget Prognos Prognos. 2020.
Funktioner matematik

-463. -8515. Finansiella intäkter. 0.

2022 Resultat från finansiella poster. Finansiella intäkter. 0. 0. 0. Finansiella kostnader. - påslag.
Kungstornen lägenhet
ÅRSREDOVISNING 2019 - ITAB

Utdelning  Intäkter. Operationell leasing.